Het Groeihuis

Specialist gevoelig kind met een sterke wil

Algemene voorwaarden

Gezinspraktijk het Groeihuis

 

Voor dienstverlening door Gezinspraktijk Het Groeihuis, gevestigd in leidschendam-Voorburg.
Gezinspraktijk Het Groeihuis is opgericht door Pauline Stokkermans-Devilee en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27354642.
Wanneer u een dienst afneemt binnen Gezinspraktijk Het Groeihuis, zoals een consult, coachingstraject, cursus of workshop, gaat u automatisch akkoord met de hier onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen
1. opdrachtgever                : de partij die opdracht geeft
2. Opdrachtneemster          : Gezinspraktijk Het Groeihuis

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging/verklaring door opdrachtneemster retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een gezins- en kindercoach verwacht mag worden.
2. Opdrachtneemster kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtneemster derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

 

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtneemster kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Betaling
1. Voor betaling ontvangt opdrachtgever een factuur. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening.
2. Het honorarium van opdrachtneemster wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtneemster hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3.  Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt opdrachtnemer een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoet, dan is opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van opdrachtnemer volgens de aangegeven datum, is opdrachtnemer genoodzaakt de vorderingen die zij op opdrachtgever heeft uit handen te geven aan derden. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 9. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtneemster wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de volledige kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de coachingsovereenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Na aanvang van cursus of training is geen restitutie mogelijk indien opdrachtnemer stopt met de cursus of training.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van opdrachtnemer is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door opdrachtnemer.

 

Artikel 12. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.