Het Groeihuis

Specialist gevoelig kind met een sterke wil

Privacy Verklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik vind uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doet Gezinspraktijk het Groeihuis er alles aan om uw persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met de persoonsgegevens van u en eventueel uw kind.

 

Verwerkersverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens in de zin van de AVG is Pauline Stokkermans, eigenaar van Gezinspraktijk het Groeihuis. De praktijk is  gevestigd in Leidschendam-Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27354642.

 

Verwerken persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en/of die van uw kind en gegevens over de uitgevoerde behandeling.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens
2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Om uw aanvragen voor één van mijn diensten, nieuwsbrief of gratis weggever zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van u nodig. Ik verzamel geen gegevens voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik van te voren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb gekregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt of een dienst wilt afnemen. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik uw e-mailadres en naam om mijn nieuwsbrief te sturen.
In deze Privacy Verklaring deel ik hoe ik de gegevens of informatie die u met mij deelt gebruik. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met me deelt:
1. Online, als u de website behorende bij Gezinspraktijk het Groeihuis bezoekt: www.praktijkhetgroeihuis.nl of www.hetyogaklasje.nl.
2. Offline, als u informatie met me deelt, bijvoorbeeld uw e-mailadres, omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen of informatie wilt ontvangen over een dienst of een dienst wilt kopen.

 

Door mijn website te bezoeken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website en diensten. Ook wanneer u offline gegevens met mij deelt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Door het contactformulier in te vullen en te verzenden op de website, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens (naam en e-mail adres). Ik gebruik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en te communiceren. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u mij op een andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefonisch of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. Mocht u na een oriëntatie besluiten geen dienst bij mij af te nemen, dan verwijder ik al uw gegevens uit mijn systeem. Wilt u wel een dienst afnemen, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens.

 

Dossiergegevens
De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
3. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Overige persoonsgegevens

Indien u een dienst afneemt van Gezinspraktijk het Groeihuis (opvoedondersteuning, lezing, workshop, cursus, yogales of welke dienst dan ook), dan zal ik waarschijnlijk om meer gegevens vragen, bijvoorbeeld in een inschrijf-of intakeformulier of tijdens een gesprek. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die van belang zijn voor onze samenwerking en die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Ik geef uw informatie niet aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze uw informatie met derden, zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Persoonsgegevens minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder/verzorger. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
1. Uw naam, adres en woonplaats
2. Uw geboortedatum
3. De datum van de behandeling
4. Een korte beschrijving van de behandeling, te weten psychosociaal consult
5. De kosten van het consult

 

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij Gezinspraktijk het Groeihuis. Ik sla uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die u met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd. Mijn computer, telefoon en tablet zijn beveiligd met een code. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met een of meerdere verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Gezinspraktijk het Groeihuis verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden geen toegang hebben.

 

Bewaartermijnen
Gezinspraktijk het Groeihuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan logisch of nodig is voor het doel van de samenwerking. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de belastingdienst om factuurgegevens 7 jaar te bewaren.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Persoonsgegevens die in het kader van samenwerking met Gezinspraktijk het Groeihuis zijn verzameld en niet wettelijk verplicht hoeven te voldoen, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkenen

Gezinspraktijk het Groeihuis respecteert uw privacyrechten. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kun je hierover met mij contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct met mij contact op te nemen en doe ik mijn uiterste best er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Ik herzie deze privacyverklaring regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

Contactgegevens
Gezinspraktijk het Groeihuis
Pauline Stokkermans

Praktijkadres: Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam
Postadres: Hooikamp 140, 2264 JW Leidschendam
www.praktijkhetgroeihuis.nl
info@praktijkhetgroeihuis.nl
+31 651997323

AGB-Code Gezinspraktijk het Groeihuis: 90065036
AGB- Code Zorgverlener: 90105774
CAT therapeut-nummer: CM 1488-22-08-18